Algemene Voorwaarden anno 2015

1. Algemeen

Coaching by ONYX is opgericht door Antoinette Bronkhorst-Verwoerd (hierna te noemen: de coach), gevestigd in Elst(utr.), staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 59971002 en BTW-nummer: NL169460836B01

Coaching by ONYX richt zich op het coachen van kinderen en jongeren in de leeftijd van 4-18 jaar (hierna te noemen: de client), alsmede het organiseren van trainingen, koffieochtenden en themabijeenkomsten.

De gesprekken zullen doorgaans plaatsvinden bij Antoinette Bronkhorst van coaching by ONYX. Bezoekadres : Franseweg 7 3921 DD Elst (Utrecht).

2. Verhindering

Een afspraak dient minimaal 24 uur van te voren af worden gezegd. Anders wordt het voorledige bedrag in rekening gebracht. Tijdig verzetten van de afspraak is altijd mogelijk, dit kan per email: info@coachingbyonyx.nl of telefonisch 06-10170300. Tijdens het coachen wordt de telefoon van coaching by ONYX niet opgenomen. U kunt dan uw bericht inspreken op de voicemail. Bij afzeggen door ziekte is overleg altijd mogelijk.

3. Tarieven

Kennismakingsgesprek (15 min)gratis
Intake met ouders/verzorgers en kind (90 min)75 euro
Kindercoach sessie (60 min)60 euro
Oudergesprek (60 min)60 euro
Evaluatiegesprek (60 min)60 euro
Verslag legging op aanvraag50 euro

De tarieven zijn inclusief 21% BTW.

Tariefswijzigingen worden minimaal 1 maand vooraf aangekondigd.

4. Betalingsvoorwaarden

Er wordt maandelijks achteraf gefactureerd, ongeacht het resultaat van de inspanning van de coach. De betalingen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum op rekeningnummer: NL49 SNSB 096.33.17.431, onder vermelding van naam en factuurdatum

Bij niet-betaling stuurt Coaching by Onyx een betalingsherinnering. Indien ouders/verzorgers van het kind niet binnen 14 dagen na datum van betalingsherinnering aan hun verplichtingen voldoen, dan is de coach zonder nader bericht gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.

Bij betalingsachterstand is de coach gerechtigd – tenzij de behandeling zich hiertegen verzet – verdere behandeling op te schorten totdat de ouders/verzorgers van het kind aan hun betalingsverplichtingen hebben voldaan.

5. Afspraken

Er is geen officiële wachtruimte binnen de praktijk. Dit betekent dat de ouder de cliënt brengt en na afloop van de sessie op de afgesproken tijd weer ophaalt. De ouder dient tijdens de coachingssessie telefonisch bereikbaar te zijn. Na een coachingssessie is er eventueel kort gelegenheid voor de ouders om te bespreken wat de cliënt heeft gedaan of gemaakt.

Tijdens een tussengesprek en/of eindgesprek worden de vorderingen met betrekking tot de client uitvoerig besproken.

6. Aansprakelijkheid

Coaching by ONYX is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de geboden diensten door coaching by ONYX, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van coaching by ONYX. Vergoeding aan de cliënt en/of de ouders kan nooit meer bedragen dan de dekkende vergoeding volgens de aansprakelijkheidsverzekering van coaching by ONYX.

Voor lichamelijke- en of pychische klachten van de client, raadt coaching by ONYX aan altijd contact op te nemen met uw huisarts.

7. Toepasselijk recht en geschillen

  1. Op alle rechtsbetrekkingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
  2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg en middels Mediation, conform het NMI Reglement, te beslechten..

8. Vindplaats en wijzigingen voorwaarden

  1. Deze voorwaarden zijn geplaatst op www.coachingbyonyx.nl
  2. Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met de coach